Енергийно обследване на сгради

Енергийно обследване

При извършването на този процес се цели да се идентифицират възможности за подобрение на разходите по отопление и охлаждане на сградите. Както и потенциални спестявания при бъдещата им експлоатацията.

Виж→

Технически паспорти

В него се съдържа информация относно техническите характеристики на сграда. Дефиниция е разписана в §5, т.64 от ЗУТ.

Виж→

Доклад на енергийна ефективност

Изработване на  доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.9 от ЗУТ.

Виж→

Обследвани сгради

Изработени технически паспорти

Доволни клиенти

Гарантирано

Какво представлява енергийното обследване?

Това е процес, чиято цел е да проучи и анализира дадена сграда. Извършването му има за цел оптимизиране и намаляване разходите за отопление и охлаждане на сградите.

Какво представлява техническият паспорт?

Съгласно §5, т.64 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), това е документ, който включва информация относно параметри на сградата, насоки за управление, поддръжка и ремонт. В него се записват всички извършени строителни и монтажни дейности след пускането на сградата в експлоатация.

Полезна информация

ТОП ОФЕРТА

Извършваме на енергийни обследвания във всички региони на страната.

Започването на работа може да бъде инициирано само с плащане от 30% от общата стойност на услугата.

Необходими документи при обследване на сгради

Преди всичко от съществено значение е събирането на информация за сградата, анализиране на ограждащите елементи на сградата, използваните материали, отоплителните уреди, и събиране на информация за разходите за отопление и охлаждане на сградата.

Виж →

Нормативна уредба

Нормативната уредба относно енергийната ефективност и най-съществените моменти в процеса на нейното прилагане

Виж →

Необходими документи нужни за техническите паспорти

Паспортът на сграда включва информация за строежа, основни характеристики, необходими мерки за поддържане, график за извършване на ремонти, както и указания и инструкции за безопасна експлоатация.

Виж →

Енергиен сертификат за проектни характеристики

Сертификатът за проектни характеристики се издава на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация или при въвеждане на нови мерки след облседване.

Виж →

За нас

Прочети повече →

Контакти

Телефон :+359 888 93 36 92

гр.Бургас, ул.Стара Планина 12 Б

g_dolapchiev@yahoo.com