Нормативна уредба

Най-съществените моменти в процеса на обследването на сгради


Нормативната уредба относно енергийната ефективност обикновено включва законови и регулаторни актове, които целят да насърчат и регулират подобряването на енергийната ефективност във всички сектори на икономиката, включително в сградите. Най-съществените моменти в процеса на нейното прилагане включват:

Закон за енергийната ефективност 

Съгласно : Раздел II

Обследване и сертифициране на сгради

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискванията за енергийна ефективност, предвидени в  този закон и в Закона за устройство на територията, се прилагат за всеки инвестиционен проект за:

1. изграждане на сграда;

2. преустройство на сграда, с който се променят енергийните й характеристики;

3. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на сграда, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и се променят енергийните й характеристики.

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройствона територията на новоизградена сграда е длъжен да придобие сертификат за енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация

Чл. 36. (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.

(2) Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(3) Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата. Докладът и сертификатът се изготвят при условията и по реда на наредбата по чл. 48.

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) При продажба на сграда по чл. 38, ал. 1 продавачът предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда – заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 111. (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) На лице, което не изпълни задължително предписание, дадено в изпълнение на разпоредбите на този закон, се налага глоба от 2000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1, извършено повторно, се налага глоба от 4000 до 10 000 лв.

или имуществена санкция от 30 000 до 90 000 лв.

Чл. 112. На лице, което не изпълни други задължения, предвидени в този закон, се налага глоба от 500 до 1500 лв. или имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

https://www.seea.government.bg/documents/ZAKON_za_energijnata_efektivnost.pdf