Какво представлява технически паспорт ?

Технически паспорт е документ анализиращ три ключови аспекта на сградата:

 • Част А, която обхваща „Основни характеристики на строежа“.
 • Част Б, включваща „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“.
 • Част В, която предоставя „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“.
 • Информацията, получена след анализ, се вписва в приложение към чл. 8 от Наредба. № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

https://lex.bg/laws/ldoc/2135542058

Приложение към чл. 8

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег. № ………………. от ………………. г.
на строеж:
находящ се във:
(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот)

Рег. №

Част А „Основни характеристики на строежа“- за сградата на която ще се състава технически паспорт

Раздел I „Идентификационни данни и параметри“

1.1. Вид на строежа:
(сграда или строително съоръжение)
1.2. Предназначение на строежа:
1.3. Категория на строежа:
1.4. Идентификатор на строежа:
№ на кадастрален район:
Поземлен имот:
№ на сграда:
строително съоръжение:
Когато липсва кадастрална карта:
планоснимачен №:
местност: № на имот:
квартал: ……………. парцел: ……………..
1.5. Адрес:
(област, община, населено място)
(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)
1.6. Година на построяване:
1.7. Вид собственост:
(държавна, общинска, частна, друга)
1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.
1.8.1. Вид на промените:
(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)
1.8.2. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж):
1.8.2.1. Вид на промените:
(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 ЗУТ)
1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени:
1.9. Опис на наличните документи:
1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: …………………, на…………….. г.
1.9.2. Разрешение за строеж №

издадено от
1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на … г.от ………, вписана с/на …….. г.
1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ………… и заверена на …………………………….. г.
1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на …………….. г.
1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от …………….. г.,
съставен от ……………..
1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация № …………….. от …………….. г.,
издадено от ……………..
1.9.8. Удостоверение за търпимост № ………………… от …………….. г.,
издадено от……………..
1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на
строежа:

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели“ – за сградата на която ще се състава технически паспорт

2.1. За сгради:

2.1.1. Площи: застроена площ ………………………………….., разгъната
застроена площ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.2. Обеми: застроен обем, полезен обем …………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.3. Височина ……………………., брой етажи: ……………………………,
надземни …………., полуподземни ………….., подземни ……………………………………………………………………………………………….
2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)
2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:
2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)
2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.)
2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.)
2.2.4. Сервитути ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от
вида и предназначението на строежа ………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3.2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Раздел III „Основни технически характеристики“

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ към сградите
3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията ………………………………………………………………………………………………………..
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа
стойност за конкретния строеж ……………………………………………………………………………………………………………………………
еталонна нормативна стойност ……………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)
стойност за конкретния строеж ……………………………………………………………………………………………………………………………
еталонна нормативна стойност ……………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:
3.1.4.1. осветеност
стойност за конкретния строеж …………………………………………………………………………………………………………………………..
еталонна нормативна стойност …………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.4.2. качество на въздуха
стойност за конкретния строеж …………………………………………………………………………………………………………………………..
еталонна нормативна стойност …………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони
стойност за конкретния строеж …………………………………………………………………………………………………………………………..
еталонна нормативна стойност …………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.
стойност за конкретния строеж …………………………………………………………………………………………………………………………..
еталонна нормативна стойност …………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи
стойност за конкретния строеж …………………………………………………………………………………………………………………………..
еталонна нормативна стойност …………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ към строителните съоръжения
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Раздел IV „Сертификати“

4.1. Сертификати на строежа
4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(номер, срок на валидност и др.)
4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(номер, срок на валидност и др.)
4.1.3. Други сертификати
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти
4.3.1. Декларации за съответствие на бетон
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3.2. Декларации за съответствие на стомана
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4. Паспорти на техническото оборудване
4.4.1. Паспорти на машини
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.5. Други сертификати и документи
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт“

5.1. Данни за собственика:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование и данни за юридическото лице)
5.2. Данни и удостоверение на консултанта
5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2.2. Номер и срок на валидност на удостоверението …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Забележка. Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.

Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“

 1. Резултати от извършени обследвания
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“ относно:

 1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.
 2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.
 3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.
 4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.
 5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.
 6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.
 7.  
 8.  

Какво трябва да направя преди съставянето на технически паспорт?

 1. Преди създаването на техническият паспорт всяка за всяка сграда трябва да се проведе актуално енергийно обследване