Необходими документи за енергийно обследване

За извършване на енергийно обследване на сгради са необходими различни документи и информация

За успешното провеждане на енергийно обследване на сграда, е от съществено значение наличието на определени строителни документи и информация. Тази документация включва следните елементи:

 1. Разрешение за строеж на сградата обект на за енергийно обследване:
  1. Наличието на валидно разрешение за строеж е основен документ, който показва законната идентичност на сградата. Това включва подробности за проектирания обект, предназначението му и съответствието му със строителните нормативи.
 2. Документи за въвеждане в експлоатация:
  1. Документацията, свързана с въвеждането на сградата в експлоатация, предоставя информация за приключването на строителството. Също така и изпълнението на проекта и техническата годност на сградата за ползване.
 3. Потребителски документи за енергопотребление:
  1. Преди началото на енергийното обследване, е важно да бъдат документи отразяващи енергопотреблението на сградата в предходен период. Това може включват сметки за електроенергия и топла вода.
 4. Информация за инсталации и оборудване:
  1. При обследването сградата трябва да е съпътствана с подробна информация. Тази информация трябва да вклщчва инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация, както и други системи, влияещи на енергийната ефективност.
 5. Планове и чертежи:
  1. Всички съответни планове и чертежи на сградата са от съществено значение за енергийното обследване. Те включват информация за материалите, използвани при строежа и разпределението на енергийните системи.

Обследването на тази документация преди започване на енергийното обследване осигурява ясно разбиране за текущото състояние на сградата. Те осигурява необходимата база за започване на енергийното обследване на обекта.

Може да се запознаете с „Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания изискванията към енергийните характеристики на сгради“ в която са описани етапите в обследването.