Технически паспорти на сгради

Техническият паспорт е важен документ, помагащ на собствениците на сградата да разберат нейните технически характеристики и да управляват по-ефективно поддръжката и експлоатацията й.

В него още се съдържа различна техническа и административна информация за даден имот или обект. Този документ служи като съвкупност от данни, които предоставят информация за характеристиките на сградата и могат да бъдат от полза за собствениците, инженерите, строителите и други заинтересовани страни. Документ отразява всички строителни и монтажни дейности, извършени след въвеждането на сградата в експлоатация, съгласно §5, т.64 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Процесът на изготвяне на документа е регулиран от Наредба №5 на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Какво включва технически паспорт на сграда?

Обща информация за сградата:

 • Адрес и обозначение: Ясно указан адрес и идентификационен номер на сградата.
 • Собственост и управление: Информация за собственика или управителя на сградата.

Технически характеристики:

 • Площ и разпределение: Информация за общата площ, както и разпределението на пространствата в сградата.
 • Строителни материали: Детайлна информация за използваните строителни материали в стените, покрива и други части на сградата.

Инженерни системи:

 • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК): Данни за системите за ОВК, включително видове оборудване и инсталации.
 • Електроинсталации: Информация за електрическите инсталации, електропроводките, осветлението и др.
 • Водоснабдяване и канализация: Детайли за системите за водоснабдяване и канализация в сградата.

Съоръжения и оборудване:

 • Асансьори: Ако има, информация за асансьорите в сградата, включително характеристики и периодични проверки.
 • Специализирани съоръжения: Например, генератори, системи за пожарогасене и др.

Планове и чертежи:

 • Архитектурни планове: Планове за всеки етаж и други архитектурни чертежи.
 • Инженерни чертежи: Чертежи на електрическите, ВиК и други инженерни системи.

Изисквания за поддръжка и експлоатация:

 • Редовни проверки и обслужване: Информация за периодичните проверки и поддръжка на различните системи и съоръжения

Техническият паспорт е докумет доказвщ поддръжката, реновацията и управлението на сградата, като в него се отразяват състояние и характеристиките на сградата.

Руал ЕООД може да извърши енергийно обследване и да състави технически паспорт на всяка сграда спазвайки нормативната уредба.