Енергийно обследване

Енергийното обследване е процес, чиято цел е да се измери и анализира енергийната ефективност на сграда.

Той е съсредоточен върху детайлен анализ и подобрение на конкретна сграда. Този процес включва множество ключови аспекти. Те целят не само измерване и анализ на текущите параметри, но и формулиране на цялостни стратегии и мерки за оптимизиране на разходите за енергия.

Какво е енергийното обследване?

При този процес се извършва анализ и оценка на изразходваната енергия обекта. Той се извършва от квалифициран консултант-инженер и включва няколко ключови етапа:

 1. Събиране на информация:
  1. История на сградата: Изучаване на историята на сградата, включително датата на построяване, предишни реновации и подобрения.
  1. Потребление : Анализ на предходни сметки за електроенергия, топла вода, газ и др.
 2. Обследване на сградата:
  1. Изследване на изолацията: Преглед на състоянието на изолацията на стени, покрив, под и прозорци.
  1. Проучване на дограмата: Оценка на състоянието на дограмата, включително прозорците и вратите.
  1. Система за отопление и охлаждане: Преглед на състоянието на отоплителната и/или климатичната система.
 3. Измерване на параметри:
  1. Топлинни загуби: Използване на термография или други методи за измерване на топловните загуби.
  1. Тестване на въздухозапечатаност: Проверка за течове и пукнатини, които могат да допринесат за загуба на топлина.
 4. Анализ на данните и оценка:
  1. Модели: Създаване на модели, които оценяват как подобренията ще влияят на енергийната ефективност.
  1. Идентификация на приоритети: Определение на ключовите области за подобрение с оглед на икономичната ефективност.
 5. Предоставяне на препоръки:
  1. Технически и финансови предложения: Предоставяне на конкретни технически и финансови препоръки за подобрения.
  1. Срокове на възвръщаемост: Изчисляване на предполагаемите срокове за възвръщаемост на инвестициите.
 6. СО2 спестявания
  1. Не на последно място, оценката на емисиите на CO2 могат да бъдат спестени в резултат на прилагането на подобренията. Това предоставя ясна представа за приноса на проекта към устойчивостта и намаляването на въглеродния отпечатък.

Кой може да извърши обследване на сграда?

При съществуващи сгради този процес се извършва от независими консултанти по енергийна ефективност. Те са вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

За какво още служи този процес?

Енергийното обследване може да ви послужи, като начало за съставяне на технически паспорт .

Дейности по заснемането на съществуващи сгради за които липсват строителни документи се извършват с любезното съдействие на www.archpoint.bg