Необходими документи за технически паспорт


Изготвянето на технически паспорт за сграда е съществена услуга, която изисква събирането на различни документи и информация.

Преди всичко, от съществено значение e строежът да бъде идентифициран чрез уточняване на населеното място. Това уточняване включва идентифициране на общината, областта, кадастралния район и номера на поземлен имот. Друго важно уточняване е вида на собствеността, предназначението и категорията на строежа. При съставянето на документа е необходим да се знае също така и година на построяване на сградата. Тези данни е възможно да бъдат извлечени от разрешението за строеж, визата и скицата, издадени от СГКК.

За създаването на паспорта се изисква да се определи имало ли е по време на експлоатацията на сградата извършени изменения. Това вклщчва реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, или промяна на предназначението. Трябва да бъде направен опис на всички налични документи и строителни книжа. Такава документация са разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, проектна документация, удостоверение за търпимост на строежа и други.

Изходна информация

По време на събирането на изходната информация, е важно да се определят застроената площ, разгънатата застроена площ, застроения обем, полезен обем, височина и брой етажи . Също така, е необходимо да се извърши анализ на инсталационната и технологичната осигуреност. Тя включва всички сградни отклонения, инсталации, съоръжения, системи за безопасност и други. Наличие на запазени строителни книжа като планове и чертежи, тези изходни данни могат да бъдат взети от тях.

В НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ е описана методиката за изработване на техническият паспорт.

Руал ЕООД може да извърши енергийно обследване спазвайки нормативната уредба.